بایگانی: دیدگاه

همزيستي اتحاد و افتراق

بنيان هاي نظري سازگارسازي تنوع فرهنگي و همبستگي ملي
در مقالة حاضر، پس از توضيح برخي از تحولات نظري و تغييرات مفهومي، طرح پيشنهادي يك اجماع همپوش مابين جوامع فرهنگي موجود در ايران (اعم از اكثريت و اقليت) در چارچوب هويت تاريخمند مشترك ايراني- اسلامي از طريق اعطاي اختيارات براي خودگرداني جوامع و گونة خاصي از تمركززدايي از بيشتر حوزه هاي فعاليت دولت ملي ارايه مي شود.
سیدعلیرضا حسینی بهشتی مقدمه پيامد رشد روزافزون مباحثات علمي در زمينة چندفرهنگي گرايي، هويت فرهنگي و خودگرداني فرهنگي در سه دهة گذشته، مفهوم كشور- ملت و حوزة دولت ملي دستخوش تحولات بسياري شده است كه در كنار امواج گستردة جهاني شدن، بازنگري در كاركردهاي سنتي دولت هاي ملي را امري ضروري ساخته است. تفسيرهاي گوناگوني […]
صفحه 12 از 12« بعدی...89101112

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (15)