بایگانی: آلبرکامو

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=CI6QxqlqfWcbJB85jaK5F2FBlvbndCscpvMvfD87%2BLXuludK2HHhM8zEQJQ%2FweDqIZ%2BqkbpEUM97De5vcivI2g%3D%3D&prvtof=OOwz2IyGGRq%2FoXnFUmqXBtus4ejFlKiU2AAmUcMNrks%3D&poru=%2BKjZZjcAqo19UA0TpWrlXv76rU%2FYKhNcB57NL2g0%2FxVzjE%2FdentimNxpXfLBN8nr%2F3ZwLhEjYqali9a%2FOLzzdA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>