بایگانی: آنتونی کوئین

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=yaVMCGsAPlcpu6ccQhiHokDmnIQfrF4skU7sKptA7gmA7VxfuBxj%2BBvf%2FM8vQjXzxq6qYXh8WW25olLZ4WDvSQ%3D%3D&prvtof=%2BIWFpI763VYorTGUbtBaqWh2JdqWHKmsvR7ngTqRStI%3D&poru=BwuZH2p%2B2XGdPTSmU4H0VMlzhjWwJWKUVJzFpI9eSRu3Gs0WcN4YnCLgT0DDJtCve6pxdIR7GkfGSSdkWOyNPg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>