بایگانی: آژیر

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=ENLMwJsFWVfQrKdgyEzz172S%2FjcERXgVChVkiCm6twnhiHcAkm4hBccBUVgH28h838CnDtGtrN9vWmq%2BLUNDwQ%3D%3D&prvtof=4Qi6h3kTbQp%2BEp3zOWHDj0pvOlRLI8qZ8f2uJmMYFZs%3D&poru=%2FU6xxMwx%2FUQqxklJNLzEWTbvuGLUzPHcvF%2BrAA5AmFT5idkLhQi09LbJSK39gkYVPw1jP1jiv1ZlwhERbkI53A%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>