بایگانی: اجباری کردن حجاب

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=jQmMx4baRZqy5KkU4ZQLM8jmM%2BAd1QzktsyzK0FGsf1kpmX834ygq5SJ7wsvaZB6HzBX%2FQar3p%2BS089klvKP4A%3D%3D&prvtof=GB68aZfZCkFTiSEN%2BsOA3aEi1QkO9fb4I8Z0CHZptno%3D&poru=WCsWge2fTRETTs6Kox6bru0bdFgMyO2ntQUBhZRE5nga3FRrBckFgkyeQKygSatZDvHjBFiy3El9IKd7Fz9P6w%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>