بایگانی: اروپا

رستگاری در خیابان

بازنگری در طغیان علیه وضع موجود
انباشتگی مطالبات بسیار؛ و فقدان آن همه چهره در دو سو که سخن و خواست شان قلمرو داشت . جایگزینی خواست قدرت به جای خواست های آرمان گرایانه . به محاصره افتادن شهرهای بزرگ ، به ویژه تهران ، در حاشیه نشینی هایی که ممکن است با سستی قدرت در مرکز ، همچون بمب های ساعتی منفجر شوند . نه برای چیزی از سنخ انقلاب که همه زخم خورده ی آن هستند . برای هرج و مرج و غارت . و به جای آن همه که در مقطع انقلاب داشتیم و مهیای اعتماد ورزیدن به آن ها بودیم ، حاشیه نشین های سیاسی بسیاری هستند که در چنین هرج و مرج احتمالی ، مترصد ربودن سهم شان از قدرت خواهند شد .
علی سروش چندی پیش در فضای مجازی، گفتگوی میان دو نفر در مورد  مطالبات قومی، ذهنم را بیش از پیش درگیر مسئله ای کرد که طی چهار دهه ی گذشته ، مداوما بر آن درنگ داشته ام  . گفتگویی که امروز راه به تفاهم نبرد ، فردا چه راهی پیش روی مان خواهد گشود؟  با […]

حبابِ اعتدالِ بزرگ

نگاهی به کتاب «بحران بی‌پایان: چگونه سرمایهٔ مالی-انحصاری جهان را از امریکا تا چین به رکود و آشوب می‌کشاند»
در دنیای جهانی‌شده امروز، «بحران بی‌پایان» سرمایه انحصاری-مالی، هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی بی‌پایان است. همان‌طور که هیچ راهی برای فرارفتن تاریخی از تضادهای فزایندهٔ پیشرفت سرمایه‌داری در درون چارچوب این نظام وجود ندارد، هیچ‌گونه ترمیم فضایی وجود ندارد که ما را از خطوط گسلی که اکنون کل جهان را احاطه کرده رها سازد. تنها گزینه‌ای فرجامین برای ما می‌ماند: یا نوسازی انقلابی کل جامعه، یا... نابودی توأمان طبقات در پیکار با هم.
درنگ| بن برنانکه رئیس هیئت‌مدیره فدرال رزرو امریکا سال ۲۰۰۴ گفته بود به واسطه پیدایش سیاست‌های پولی جدید و تکامل‌یافته، اکنون دیگر اقتصاد از گرایش‌های بحرانی عمده آزاد شده است. در واقع این سیاست‌ها به عنوان عقل سلیم اقتصاد کلان مطرح می‌شد و برنانکه از آن به عنوان «اعتدال بزرگ» نام برد؛ ولی بیش از […]

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)