بایگانی: اسپانیا

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=gl1b7crBcs9j7fzk94FmV%2BNpDja7CP%2BoCLiQT9uLe0pShP6TpZ9XmojYNlzXatp4PnWh5GgqZWGS6eNpD8ZVZg%3D%3D&prvtof=9Df44YSHRy%2F1YwbD4mWO%2BEHOzLXSf8ACCxmyYINHYtQ%3D&poru=RI773eGXoLkZVHvkH8PpE7xmwEqcLFdpLVYuF%2BfOGFl4U6eAwwe25kKJCnDqHCsG98W%2FU9QZKm1mh9%2FPNijOvQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>