بایگانی: اعتراض

روایتی سیاسی و اعتراضی بر شانه‌های تاریخ

نگاهی به تئاتر «سهروردی» به کارگردانی شکرخدا گودرزی
کارگردان در تمام طول نمایش و در روایت موازی خود، برای رساندن پیامی از زمانه سهروردی به زمانه امروز، از موتیف‌های اجرایی نیز به خوبی بهره می‌گیرد؛ رقص‌های نمایش از آن دست موتیف‌هایی بودند که در برابر نهاد ارتجاعی، سویه‌های اعتراضی خود را به خوبی در دل نمایش گنجانده بودند و از سوی دیگر مراسم محاکمه و دیالوگ‌های قاضی‌القضات و طرح اتهامات علیه سهروردی هم بی‌نیاز از اشارات مستقیم، تأثیر خودش را در مخاطب امروز جامعه ایران گذاشت.
کاوه میرکاویانی: «سهروردی» نمایشی است که نامش بی‌درنگ، روایتی تاریخی از شخصیتی نام‌آشنا در این سرزمین را تداعی می‌کند؛ اما این نمایش در همان گذشتهٔ سوژه‌های روایتش نمی‌ماند و شانه‌به‌شانهٔ موقعیت‌های امروزی جامعهٔ ایران، پیش می‌آید تا از تزهای هنرِ منزه و دست‌نیالوده به سیاست فاصله بگیرد و بگوید که هنرمند نمی‌تواند خود را از آنچه […]

هنر، عشق، زیبایی و رویکرد اجتماعی

زهرا رهنورد
آنچه گفته شد نگاه به هنر و زیبایی از دیدگاهی فلسفی و به روش درون گرایانه ی تأویلی بود. اکنون موضوع را از دید جامعه شناسی پی می گیریم.
آنچه گفته شد نگاه به هنر و زیبایی از دیدگاهی فلسفی و به روش درون گرایانه ی تأویلی بود. اکنون موضوع را از دید جامعه شناسی پی می گیریم. گرایش های جامعه شناسی در هنر و نظریه هایی که پیرامون آن هست، به برخی واکنش ها که نسبت به دنیای سرمایه داری وجود دارد برمی […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=FQ8Q6hdHzJD%2BtMV4X%2FL0yUX1u%2FavfD5Q2fsjxhmdzyX7iHfbMnfx0I1znt57Si%2BIbGD5AhJbmE4EFlMXHJbKMA%3D%3D&prvtof=0Q7Zs%2BISbkDf7OUUdbYiLsPHhV2zq6xWK6Vbu1sQ7PI%3D&poru=WikocWofy8sGtyOsY8jxHaoduu2BmGoCHW76goTq%2FjGDwcFUdTx0c0RGMB1PSitN79ZrS27LTLIkCpScfN3m3g%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>