بایگانی: اقلیت دستچین شده

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=IH9cIUu7G300uZX5vItMI0aqS44bjR%2Bq0pibMw01dUG1LEHGM8ZxxCTs55QTmbvpwb0NI%2FjsRfXyhm03oBLtwA%3D%3D&prvtof=1p0EOFQ%2BjauapEvyDbu%2BGtyOK2iw5psOcAOoBE2h%2B1Q%3D&poru=pImdp5ZYmJZLtPvBu9I%2Bnr7ar79eQWsNuZ8J2lkMQobDjOdF1Bync95LQubGDxaQ2hB5sDRz19zT2vsNby1AUQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>