بایگانی: امین صلح ها

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=jJBspM%2F1M867eWLkPpD4toldnKcUX6J9spAxhFChwGOHGtg66XNNISNr0rY1twPWBVxp4t3jMBK6iiSQy0Gt%2FA%3D%3D&prvtof=eGETjxse9s%2F79r6CZmw2xTQHYgClX8Ck4r3UPhAFOeQ%3D&poru=YLxBb5BoTYREyp07ObsH5x0ogHQGLUeSxE6xb34HMnDeTPZhBrG1CSipeNllVWHIqkjxas230kN7d2KS52F4Dw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>