بایگانی: اولیویه پی

ما اینک «همه یتیم‌های یک آوازیم»

قربان عباسی/ خوانشی از نمایشنامه چهره ارفه/ اولیویه پی/ مترجم: سمیرا رشیدپور
ارفه شاعر و نوازنده چنگ که صدایش سنگ‌ها و حیوانات را به سخن در می‌آورد همسر محبوبش اریدیس را در اثر مارگزیدگی از دست می‌دهد. ارفه به ناچار نزد‌ هادس می‌رود و با التماس و تمنای زیاد از فرمانروای مردگان و خدای دنیای زیر زمین تاریک می‌خواهد تا اریدیس را بار دیگر به زندگی بازگرداند...
قربان عباسی (دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران)       «ارفه شاعر و نوازنده چنگ که صدایش سنگ‌ها و حیوانات را به سخن در می‌آورد همسر محبوبش اریدیس را در اثر مارگزیدگی از دست می‌دهد. ارفه به ناچار نزد‌ هادس می‌رود و با التماس و تمنای زیاد از فرمانروای مردگان و خدای دنیای زیر […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=h5o5B%2BF9FIp%2BiRuz6VlyaKi5Jku5Ti99t4AfXUX8v7CeRZVur5yyzwofKL1pub1TsUOU2NlQPyDFbJHWi%2Bc%2Bbw%3D%3D&prvtof=tBMQsRPHpQiS8fyuxLvna%2B%2F8eFkYhAEpptGXfGxYCMQ%3D&poru=5TzeiMnpB%2B%2Bylg%2Fh7DfFA9fJI1fm7e8iOLq%2F7042pZ06QSJA5%2B2meOpcDIEWJmESlPvihOZLDSMLfMbC6qmeQQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>