بایگانی: باتلاق سیاسی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=a5TFLGos7g50ZNo9XBB%2FdIksJqtQRPu9Q72h8GjvPW5TGKEqv3eZrRcuHS0KUMBvDVt2LZQt%2BEN0Bd2CQK4UOQ%3D%3D&prvtof=dSExD7%2FdWYNwjmImcPLKBWqwiE1%2Bpx7MFY%2FfEqkPxeY%3D&poru=F6oYgIPAPk9vIdwl0plnZQ1XSBO3wOUl6G%2FmbdAz2NEmxv34dD0GHIxuatDPn%2F%2BzK1b4r6S0LTPvK7x572F9kA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>