بایگانی: بحران اقتصادی 1929

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=K9Y30uwv8bjnTSbHFp051AGV6TwjkBkRwICksBUi39xl6VPhZSyaNNhsv3KoPoZCZ6kuqRFYhYES4GkHqybdog%3D%3D&prvtof=rsaJ1ybIFIFdbd2zAr7VP5S7vNyGZTQGGy4mESGC%2BoQ%3D&poru=GcOkdLC3ukaSCMTj3Wpq1bScZyGBizYptPVpXzu%2BtwaUNngWEPl4BTTPkkuA0hS3VgwW%2B9RSytEzdrJjrC4zvg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>