بایگانی: بلاد اسلامی

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=0owarwmjEefRF8jz7txFa1Zxk7SORO3extfKoQmmcz14vim1OyPvheX7TsPW57gS2WIaCLcroMsnkF6hNrf6oQ%3D%3D&prvtof=HrOG8REe7RnE918%2Ffq3ogbCWCGjoh76Tw%2Fd1p1nbXb8%3D&poru=GdVMkSFFbE9o1ZShyAsSLEssvq%2FAXa3mlWq0gsWhwFKU3eooeQZD7si3q%2FbsEYGWqMgkoFRrz82oGqTOjQjlLg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>