بایگانی: بهروزوثوقی

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=FL7kRlOH3kLcXX5k1OLHDRByjK2Bk1Fk9jySRuF9zPQaMmKbU1mGWrR15S1e%2FoONCKcW%2FjauvbqpakVlRRESBQ%3D%3D&prvtof=C7aRk9%2FlgKCghfBG2fKk14WCEfRv1rfdhWDleqMP3oM%3D&poru=HO00KwVTbNzpRhtJj%2FxUd1mFR5RXrdhyCuBPDlW7ZgSamZqnWNePFgzWNEKLmB0soMbb3PSrPXgEVthHpx80jg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>