بایگانی: بیروت

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=6aink3BJ5fGbRcTsAUA%2Bgg%2BVq9n%2Fyu8mx60rymcu6BLBK%2B3FrKMNBdzdf8dHox%2Bva3K3dNAsiTbxPLYfpPDMiw%3D%3D&prvtof=rnNV7hYvxjxtMiyhoGr%2BCPHn%2B7OQQluLzYymwkTCWEE%3D&poru=tRugggX86nwrdHvHZRtfvlBTh1aCJr%2BcwW%2FiKzezesmeJNA97D5bN8rUugaL2yr8jbjQqa6dfQh5W76o6rFw1A%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>