بایگانی: بی حجاب

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=%2BD9mrAKQGlCr9vOyypwzAke0PBtRzYoPS4cVwz%2FancGzMJREahuFVSEuOShGxc590DZYqzbBeOBV7Xh6%2Bo3D0A%3D%3D&prvtof=g5GSlDOhrUs2mgQc0%2BWK0xRDFTihPIi3%2BwWdu2jUKtU%3D&poru=CYrbFLo1ihPani90h%2FsO7Ykphcvn5zalcwPcKgxab%2BSWKI0ikC1bklMsWKZm7ASF7ntMvAApZ6j%2FbIWGcUjilg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>