بایگانی: تشییع جنازه

تشییع جنازه‌ احمد شاملو

یادداشتی از محمود گلابدره‌ای
بسم الله الرحمن الرحیم تشییع جنازه‌ی احمد شاملو سیدمحمود قادری گلابدره‌ای تنگ غروب بود. غم غریبی کم کمک از کف تنگه حصارک، با نرمه بادک کلکچال و بوی پونه‌های هولِه شرونِ شمرون، شُرشُر، مث شُرشُر بارون، می‌ریخت روی سرم، که یکی از روشنفکران جمهوری اسلامی ایران، که به یکی ۲تا، ۳ تا از ۵۳ تا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=99JbA5gB7K7zIcG8zxosQC6sP3pzSq2byu6oROq7N5UJRrZotGNufltBJ%2BDTnAH4WWBsZwdPGc79LYXXm75AXg%3D%3D&prvtof=cyg6ZFjNCh3DoXjR38u5NLHZHUIKOBuKIWkIH7aK6mc%3D&poru=AzWcWVA0XDXKdN0A8uHoD0J1EMxbr0NHH2W8bu4Sbnyz6h4ctsPom7pRe0suvYp37FQlxO6czGZiOba4Gf6YyA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>