بایگانی: تهاجم فرهنگی

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=mA6KL9WwJeK3yMblTfPLZ23I78Izo40e26H8TD8WI3IHlBtaubEbL6v06sllFL3%2BDfJfBqRomie%2F1iFuYMftcg%3D%3D&prvtof=39mko9NwpaQsd2mtAy80rSUELpiF0DJ0S%2FWLXo2Y5pg%3D&poru=pHuDr2oCwM52El9LAXaEPLrRFXELX%2BhMTLwTdhygY655De1of47LT2FmEyXZ%2BwTrCQrQ4LHbRkVw719FNpy3KA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>