بایگانی: توتالیتاریسم فاشیسم

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=%2BlWJT23Hx1BXMK5SPGzAKSXUmuKN1cF4weJBLwsG3NXemy9T2g1cdt6em8TIln2onPkBzb8UI9cKVXpua%2FJ2nQ%3D%3D&prvtof=fBWFXgX8gjLla%2FQWss14r4ORxco7WAZurS%2FnW9szv0Q%3D&poru=K6K6PaixmapPhLFWRE7qHSozK%2FRX%2FmNdB0vxhwggXJIBZBSwYGpPwVRA%2F4j%2FJ93HQYnKiX14SEYGCJxV8Ntq9g%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>