بایگانی: توتالیتاریسم کمونیسم

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=niA8aCg6ScmtjyQTxJo2K3ds%2BUKSvSeMYPPpYE0qTyrvp9Q%2BfNyKDcTZE7XvDfdcFTGkURWLkfOSjFer5yCi9A%3D%3D&prvtof=3kF2jTIRlG%2B6FHxoG70Qkpd21fMwmduCaTE%2F%2BmtuL6g%3D&poru=tgoH2i5T2%2BVuTTDuJUmdUa95nai1E4UYrS2k1lmQKcTHnvTMtzlZM5XY1lnDDM%2Bybwzf3zOyEmLmq%2F1ugSJ6kQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>