بایگانی: تک تیرانداز

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=4nIV3x6ujqqXStIjOMD1jJaUIIljl1PO3yvb2e0nJGZZT8IerR9WFXF2s9%2FRz71%2BdkyBXDgAQ5kJotN0SA1wZg%3D%3D&prvtof=EakN1xgFnqDBz65uzk0Dy39ChYbe4j8m6LyeqAkAYGY%3D&poru=7X%2FU1%2B5n%2FIxN07IzWCc%2FOG1N%2Fib5ZoYsmPFh1AEDR4oThW7vW1%2FNHF9juna18LRSNnYRegkCMJ6BEFts%2FgfBwA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>