بایگانی: جامعه ی تیره و برآشفته

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=1oBVkf08f45iyiiysxeevQS2IjhPBeiirLHaEwC1HYBKs5o416Roe6zKy%2BFLfWxcP0c0s3%2B34ESg8mgdJWqBEQ%3D%3D&prvtof=KpW22riQCCup5Zm97WjmKzJkAhUvZ%2BGDhfv4kOx9nNU%3D&poru=A36fHNYIZX%2FJhwgGPgQqTo6zfYpNYr95qAZL%2FiTw7O5RLTiZaqszkj793yPgTkfzabN%2BZVzaJPQzCMQHotVUYg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>