بایگانی: جباریت

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=XJS2PwujWlWg7bmRG4UYkgO4%2F91UmQ%2FbHIF34x61aPk9A%2BI%2Bf5A4fcYZU%2FfL3bn0ZIHS%2Ft5o8APbLpgPnsPI8w%3D%3D&prvtof=rnTNPG%2BmjyfuX2%2Bkr%2BowPxi187NOnwWArY%2FwzmITg0M%3D&poru=7tlq8DqCBz0WMkjYbaazcQVh%2BRoUHz7TKewuIpBxV%2BZdIrYBSh8Lw4j%2BE2t5BfLduMQiXKuaGXUeW8MnXyPbUw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>