بایگانی: جنگ جهانی دوم

خنیاگر عشق، رهایی، جاودانگی: ا. بامداد

م.ح (نازلی)
شاعرانگی را پیوند می زند به آزادی، آنچنان پیوندی که گسستش را نه به ظلم، نه به دشنه، نه به تاریکی، نتوان کرد. چه خود معتقد بود شعر گویا ترین سند تلقیات اجتماعی هر شاعری است. الگوی شعر شاعر امروز را زندگی معرفی میکند. او حضور انسان را آبادانی میداند و هراس میکند از مردن در سرزمینی که بهای آزادی آن به افول رفته است. نامش را وقتی عشق صدا میزندش زیبا ترین کلام جهان میداند و زاییده می‌شود از نخستین نگاه عشق! 
در اوایل قرن ۱۴ چشم به جهانی گشود تا سالهای نوجوانی و جوانی اش نظاره گر جنگ‌های ویرانگری باشد که انسانیت نه به کام مرگ بلکه توسط انسان‌ها بلیعده شد. او یگانه آفریننده شعر منثور بود. شاعری چموش که بر دیوار‌های گرد گرفته شعر شلنگ انداخت. همانگونه که واژه‌ها را از قید میرهانید، آزادی را […]

درک بدن به مثابه میدان عمل فرهنگ

لیلا پاپلی یزدی
کتاب «جامعه‌شناسی بدن» رویکردهای نوین اندیشمندان پست مدرنی مانند بوردیو در نقد و عریان کردن راهکارهای مدرن سرمایه‌داری در راستای به بند کشیدن بدن را توضیح می‌دهد: مد، آرایش، اعمال جراحی زیبایی و... همه موضوعاتی تحمیل شده بر بدن و قابل بحث در قالب مباحث بدنمندی است.
دانش‌های فلسفه و جامعه‌شناسی در یک فرایند نقادانه نسبت به خود پس از جنگ جهانی دوم به سمت تحلیل انسان نه لزوما در مقیاس اجتماعی که در مقیاس فردی رفتند. «آدمی» به شکل حیرت‌آوری توانسته بود خود را بِدَرَد و ناگهان در ظرف کمتر از یک دهه ۵۰ ملیون کشته روی دست بشریت بگذارد… چگونه؟. […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=SDYSSKpbDdK6MOiI%2FQ7ZuhiM2gRZT%2FdEBnsGT1pBymSiAH7gkpm4GZnDPjAEMu6vlr4iaxAMT93pCqTsPpRuzw%3D%3D&prvtof=lc%2BKPABMzxtwhtZa69hgXWMje0mH3CFgE%2Fjosa1M0y0%3D&poru=srwrLJxaI%2B2yPQMkJSAbWTTAyUhWo7LG6ZISBuVgtZgJEIdRmxMqfnb151uV0SAoP30wrbPgi7TqH%2Fkov6al%2Bw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>