بایگانی: حجاب حجاب بانوان

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=BUmCry3YcRZYYwlTiun3cxDiU1ALvbBeczsSL42Qo53XvwGI3EzqPm5Tt7ziXRDf3hgTecJG4vqfCufOvKN%2BWg%3D%3D&prvtof=TxjHP%2Fl3TtcLCZEKIDxmEtluTbukdGfurg%2Bj6PLnwE8%3D&poru=n4w1u%2BVgw33LY2ZgGdoeDw5whtI2cGyXasHV%2FbFVOTdNCTQkICNwmRUkoGdmhESHi2D3j8YKhNl7ctxVeZaNHA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>