بایگانی: حجاب کامل

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=Od9HvWmTWg%2FwwVQgOR38QVkB1g7bCP96R%2FKDfXvFgpJsgUjwUUDoTR2VCebyHyyBj%2BVsVqW2zpbwreWbvnDdOA%3D%3D&prvtof=VgGsXLx00YjGz7NnIy90KCEU%2B%2B99xLeorwUCAEW8Les%3D&poru=V0XQrBJ9trW2tGbI9Wqr%2BS6dKZN43XI8%2FUphIZDuT6VeVlYhJ65ysGAkoHB0o%2F3X0xkiaKx%2Fn58ryLfwKnhiKw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>