بایگانی: خطر

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=Ys9uRXNvkp7Tbx9vew1ZhKohhC1gVTc%2BFhaDmKwybYRjlkxyemtVzU8%2Bxv2eAANUHPgGDGNJb%2BIYye4fDKe%2Fgg%3D%3D&prvtof=Dfu%2FXnTvZWqaCNVIlxIuYERMKri8LhlgE1Z2NikA6Ec%3D&poru=aCFPhd1dCjAP0I4Gu%2BWQrYtiouXB%2Fhuuk9Bvyfjq4SfOzbXHZRJ%2BfyN3bXS1MiKVNXHfnKqRPtfKaTu2%2BMGHQg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>