بایگانی: خفه

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=S3DD0YMXxUJDU39uV%2BzA2TBvlNOqE7eWBEHfYUNlN%2B68N%2B3xAdVw6Ypf9PFFut6bKYT6%2BQYp6VOIVVy8UzaL4g%3D%3D&prvtof=f5HicXElKOxXusbg80%2Fi4H6vovx1RCEi9Z48%2BQkPYZg%3D&poru=Dk8S5eVOjRwQQFmdsNiDDkvWTp%2B%2FZn542SsgoIp4TlfsaiNp6dBw4j9JoI6kxUQPeHROR%2F7E54jvqoC%2Bax9CxQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>