بایگانی: در آستانه فروپاشی یک ملت

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=157RcW2TEECZghmowN2XOPxfaXqxhZhsiIEn9n45FIDEI5kgMo7EAuoLFHQk81n5dcrPz83XynWQEm%2FCNZIb%2FQ%3D%3D&prvtof=ciAkNaauHWjPGpQJ9psStAU2uukRvf%2BLirKAKyh56SA%3D&poru=bv7wR0cr537pMIux60zfPQ2eSVbSuFYlV4i0GMPejwwNQEnfGSG1tkWIQQGzykyaeurcVp%2BK2szlA101lL%2BMQg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>