بایگانی: دیه گو

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=iHJwYAoyjQfBrIOBQb7FJqANLtE86UAPD27jUHc00vaB51D4%2BDQnv3anK5zfNVbKPeT52ANbZEC29t99CSh%2Bag%3D%3D&prvtof=Lk5BpbtkeVk3DpAvyWM9lXfV0pGF6ZfmrS5h0p1Og%2FQ%3D&poru=Jw8UZWL6MBFcWWXnRKIZhxB1FK988uS90F0rOBZCxd0UulOxPHdky%2F3r0gX%2B7RHNj4tIgbnsmkS4TOtjd3by%2Fw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>