بایگانی: راه سوم

برنامه شماره ۹ رادیو درنگ

با یادی از مهدی کروبی
برنامه شماره ۹ رادیو درنگ با یادی از مهدی کروبی و با نگاهی به راه سوم منتشر شد.
درنگ| برنامه شماره ۹ رادیو درنگ با یادی از مهدی کروبی و با نگاهی به راه سوم منتشر شد. رادیو درنگ، رادیویی برای صداهای خاموش است؛ صداهایی که به هزار و یک دلیل در این سرزمین شنیده نمی‌شوند و به حاشیه می‌روند. در روزهایی که گران‌سنگ‌ها را بسته‌اند و سگ‌ها را گشوده‌اند، آمده‌ایم صدای بی‌صدایان باشیم […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=wG1sV7zuJLr6IHdvhuXQNmgkAgab2R0o9huLMvfKBeSlHXJxrw3G9eFe%2F61S9JSkx%2BJGYVw8Ycc4C8amyDjCtA%3D%3D&prvtof=4o7rjb7nbZHdkg6kFEakoQ%2BhybrZjG1lQQPT8Bc6iAg%3D&poru=0e2ulS%2FK4j%2FajdpKfZktVXGhEXcJPNcghmkiAgw3bbTBiqJglELFg%2Ftt98CztuW%2FcQM4tGvFKG9FG2Q%2BFUINMg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>