بایگانی: ربا

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=oqkSWI7RdvF26nh%2BkS7D4%2Fhe%2BS2iMKquJBHHeUgTi%2B4S4kUoPLPvSXrtF1Dzo2I712XPpnmlHxU1iEOOKU3YmQ%3D%3D&prvtof=dUEnMb51yeBvWZeLvBVcGYw%2BxDm52zKlS2e2eIecC6w%3D&poru=OloUtfdKANHXeSzORmZyRJABmf2VsYgWXvMH9bwReI10Dgy2LPvob%2BXB0K2OZOJPMXfeVV34tWivpQF9gMzzjw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>