بایگانی: رفع حصر

بدون لکنت زبان

پروزه رفع حصر بدون خطر و کنترل شده
یادداشتهای یک روزنامه نگار کروبی از ‎حصر بدون لکنتِ زبان مسئولین درجه اول جمهوری اسلامی را به چالش کشید و پروژه ‎رفع حصر بدون خطر و کنترل شده را خنثی کرد.  ‎فرزند احمد عملاً اثبات کرد، نه تنها صدایش خفه نمی‌شود بلکه منت هم نمی‌پذیرد.    
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=FLsyIvEPCDF1aspNemvGk76i4KhR%2BAJCmvo5CLiPxhtFx04G86l97J0eEtO2FOWIkHDZiZSlj1Si%2B4W8RuB8xg%3D%3D&prvtof=d7g7H3ZYCVUiXRFz72ql8F49yvXtTTtOeifw22eqLJU%3D&poru=qS4nC%2F203c6d8hEdkRUFWHysXeJGPZlqtRlj4ir3JlAFfpY2cJ%2FYYtbkWwIsbutnng6VWW8RomTc6i6Zpo0dzw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>