بایگانی: رهبری دینی شیعیان لبنان

امام صدر و مسئله حجاب

مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان
[امام صدر] با بانوان بی‌حجاب همان‌طور نشست ‌و برخاست داشت که با بانوان باحجاب... هرگز اجازه نداد پروتوکول مجلس اعلای اسلامی شیعه طوری تنظیم شود که بانوان مراجعه‌کننده، به رعایت حجاب ملزم و حتی دعوت شوند!
امام صدر و مسئله حجاب  مخالفت امام موسی صدر با حجاب اجباری بانوان    محسن کمالیان (پایگاه صدر پژوهی) امام موسی صدر مجتهد مطلق بود و به نظر می‌رسد که او نیز حجاب بانوان را شرعاً واجب می‌دانست. همسر و دخترانش نیز همواره حجاب کامل داشته و دارند. با اجباری کردن حجاب اما عمیقاً مخالف […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=7AH45u2UAibHrW5Z%2BIcBJCc%2Bg4JH%2BKlLtLna6vIIEICtvm0Yu3SPnJUgDBmNhXUsA5fRDIMGWQqgNCczhAD%2FMA%3D%3D&prvtof=8apxAOn8bistynHBB1%2FoIMQAf%2FJjis%2Bb6Gmc63XvQok%3D&poru=Q7kb7rMI19kLVwcW8xI08dYBEYzL1n3iDJcoWKfQ6ris7ldFzdeXVmSKWaqgBOc4g3ofh8im3U2AYzP2N4Hh9w%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>