بایگانی: زاپاتا

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=MVCIB90oGbT6yFDGPGgZPoyCsL0%2BZVz5Dzy3eOljuX4ux0SMv2A1vYfooQSjlKMu9XhN%2FYVYGhR386HnHotCmg%3D%3D&prvtof=tnLjup%2BKOaTp2JJzj3d81doS2oUWJYPMGcWujFUXZTU%3D&poru=Is2T4VFVdB5eQIDhFV7L%2Bjya4buQCu3usRuRE%2BYjKFPVUuR2olrYG%2FYgwf86JEYW25fr94xn%2BbgcOofEGAyikQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>