بایگانی: زنان شهر

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=tJZLWHEEciAD%2BUzUp3IGZhSARQ1cq2d6Ff6f1u4MxuL1l66J1%2FHMuAnpnCjGj7qEmF%2B%2BDaWlsQfaV4Ul9uRvHg%3D%3D&prvtof=GSqOiklZgV8%2BJQOOEJ%2BBeUYAuYLZ8RHTxqU%2FZg9QWUA%3D&poru=0r8xAwAuL62eANFpYhczjTsigWYg6ySsJvng3%2BECW02SnAOnbYKm6TnkKOVeEUBNASoAdy6%2Fs5eEGLCeIwUdvg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>