بایگانی: زن قاضی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=5NlJ8IVcr%2Fq5XsDaTW41%2FrK9NO9AFiZirvtKWS7uOiHn3qVXDLdAWmnUvrJGEcpR%2F9cl%2Bo4dIxfdOBX%2Bdbu%2BrA%3D%3D&prvtof=z89T8yhtFoQ5ykp4YJugBEgz%2FfvTT7crbow0w%2BQ2ErM%3D&poru=B22Li2JHlRCYQpvht2FP2pabuHYQLzIvLV3biQ6CxIMfKSmSlMJtpCfQARj%2BVenUZ4t5xs7u1Y7dgX7QA3awIw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>