بایگانی: زیستن برای مرگ

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=b%2F4LHWjOxqHKuIupCEyiww05C1bU5s072dUzAYEX2fkl7GUHQ%2FhHGHsS7ZzTclLAtMLDsTDinIBoTzz9wa3icA%3D%3D&prvtof=BmtNqIX29QzkBQhawGHgPYkqmjuQET3bwPZ0THzgEOs%3D&poru=0P4aHndRbPLJw7YIktorXHOuSu9IWYuZbUCYcGVqmopD9Vj9oCT5FKbimsicIorzf%2Bg0gmofm1AihL0sJkja%2Bg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>