بایگانی: سایه ی تهدید جنگ

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=fVhSOGQEzvLQIISdLWjLl%2FvRoUGBnYniZL8wrMjUu%2FiN42w266h3%2FvAjtjBK%2FTai%2FCN5gI%2BEZPWfCPRuBHr0jw%3D%3D&prvtof=bECFpMlx5XCb8d1EAMGaGJaFpj47miuygEJhGDG5TlA%3D&poru=r1JMf2MkYx0Yp0GbUhuIx1ACCpO53rdlTsk88c0YxVAhd0Q4FbFbTHhUiJrNipWnnmj5OS2A8z8oPX2Eznjkig%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>