بایگانی: سرمایه داری

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]

نقطه عطف لیبرالیسم

نگاهی به کتاب «نظریه عدالت» جان رالز
درنگ| نظریه عدالت جان رالز از آن روی که به مسئله عدالت از جایگاه لیبرالیسم می‌پردازد، حائز اهمیت است، به طوری که در زمان خودش با واکنش‌های فیلسوفان دست راستی هم مواجه شد. نظریه عدالت رالز را می‌توان نقد مهمی در برابر نظریات فایده‌گرایی و نظریه‌پردازانی چون بنتام دانست. با این حال نگاه رالز به […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=XwmSyIqU5jUCF2Z84cWPi9HDR16cy8Tax7z9WZFXyWdwQVjsgef2%2FVsEyhRQyrTvmvC%2Fa%2FIXCKJDudmPQA%2FuWg%3D%3D&prvtof=1Oy%2FE5NmmWHAhFYWrPmqJb6lh8Wke0VLUIoNkpeL5ak%3D&poru=f%2FWyNTZjPZAEhxupqiQnwZhTWcgqc0QkTWtlsGW1JxU0G3F9P8kCRKOYg3WnrVQ6IMzq5W1zqIZkSw6Vrd13yQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>