بایگانی: سروش لشگری

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=sYg8O%2FI6d1dac5EW9gWo4V%2FfE3tw0hc7%2BMucnTjc5vk3ZuNyEI6vNR4XArjW1SYIkzY3G1NGu8QBcUNH09852g%3D%3D&prvtof=LN7RzyYs2pgF2p5nQVboRzfwbaCFWtMIumLW64OOV%2BA%3D&poru=nadKLwVhyJVmsPtUcqY3W4t7yKDj8%2BCmzlQMg3aC2AppNsK75q7C986PKTXBSdsYGEMK20hiqCdj43NfomTcqQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>