بایگانی: سوته دلان

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=7Us%2FdIq22%2BwM%2B4tb%2BrS3OPI6OdNR0ODdARntL9%2FCU8ko2I6IN1SzZCf0fhlw2ugqIb0slQMX9HGyhiZWorNQ9Q%3D%3D&prvtof=9AOrUnc0yp37x%2F65kJf6627%2B9lSjZq66HMWQvC%2Bq93M%3D&poru=3nRrjDsVvsUy%2FPlcPidoovQmuxORtt%2BXk5RzlxOs3Ai7%2F8pC3WVTWWrs%2Bej8fT0buXiHX%2FLHcs1XTeJiJ7wJYw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>