بایگانی: سیستم آموزشی

در آستانه فروپاشی یک ملت

علی سروش
  یازده شب، به بستر رفتم، که اگر شد، چهار چهار و نیم برخیزم و دو ساعتی رابه پیاده روی بدهم. نیم ساعتی از این شانه به آن شانه شدم، نشد. نیمه قرصی که پاره ای شب‌ها می‌خورم، خوردم. اثر نکرد. بر می‌خیزم. ساعت دوازده و نیم شده. می‌روم اتاق بالا که محل کارم است. حالا […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=BuUw5u%2BqLI%2FKY8zHMyEpcG1HY%2Ff0kvHbYoKPMttzPzDRHFvEt0iQr8jYtXEc4e7%2FzIIa8ea0bxYuOJrLQU7Wrg%3D%3D&prvtof=67cQZOF3FK1bKWOhF0ChyktaYR5x3vrIPxhtHheIGQQ%3D&poru=O%2F6ImWRrkdsjVbRXoH9oh%2FmjcgabajKM%2BQ1SdO9XWJBJTqjZprzKrRRLZc8oYECpfRrnD%2FDPbekqx%2F%2FAPd9MBg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>