بایگانی: شهربندان

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=mCU%2F8x4YxincVlk5FSYJ0yKIuzpP2pv6a8MfhLy5SxQEjQpaLbaqXLErSTBGSOSGpMLmDm0Ut1gUXuaWLITIGA%3D%3D&prvtof=N3tlIAcAQBAKQpwR%2FTQ1QXyGrMR5FW2kU9VsrpYqisQ%3D&poru=xwnI3x6j7jaO2XqKs8A6F%2FGbmDBMjbeF3vKoZUSGPjlg1b6ZQy1Leedqi6weZM3xKff1Nt4N8Gr5QE2gKGK6Eg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>