بایگانی: صدای آزادی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=R5Mp1D1TFfZdqFWdKjM%2FVxPrCcOS5TA4E47%2B7oBFax2kvC0W4IX56TJNsQkm2NUIly9PmTfW8bONMZ3fwV6A1A%3D%3D&prvtof=t%2BaKT3zQlWjMUXlPV3f07O%2Bw%2Bx4EDHBK9CPn24fV6Jw%3D&poru=9%2FKNBblgnQp0hEQ5wJLCaDD57MwZi%2BO18SgSvY0GRZRK3YkTdBeLA%2B9og%2Br1GsnGB4038LJzBghpFd3ONlSiJA%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>