بایگانی: عارف

برنامه شماره ۹ رادیو درنگ

با یادی از مهدی کروبی
برنامه شماره ۹ رادیو درنگ با یادی از مهدی کروبی و با نگاهی به راه سوم منتشر شد.
درنگ| برنامه شماره ۹ رادیو درنگ با یادی از مهدی کروبی و با نگاهی به راه سوم منتشر شد. رادیو درنگ، رادیویی برای صداهای خاموش است؛ صداهایی که به هزار و یک دلیل در این سرزمین شنیده نمی‌شوند و به حاشیه می‌روند. در روزهایی که گران‌سنگ‌ها را بسته‌اند و سگ‌ها را گشوده‌اند، آمده‌ایم صدای بی‌صدایان باشیم […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=ytUsiTeUjQZIT1noIFFsnOnntXgNi6rp7ZXJQbY%2B%2FJgsfx%2FuXThTdZWjskjkbkr3VXKrZ5k8p9EFI6sdXfAEVg%3D%3D&prvtof=UWq5EOwp4QNIkJWMI2yR%2BOyertkssHvn05Lmx6blEJU%3D&poru=F8lbTGHGo588yFGZFl9KQRyx%2BD%2FakoxsmzcZKel90Tq3YnPkgN9XhPeoEuOYA5mKc5g5RLmgyrN%2BFb%2FGr3eAkw%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>