بایگانی: عدالت و رهایی

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=c96M03domzFbhh3v%2FNzxCH0aC1m6wjqDerQvuCmbrBSw3pQEfqbj7nHrLfIbd%2FU48yB48T0Femu%2FI4P6YCrw2Q%3D%3D&prvtof=oyjhDDr7jjakfUThZMeHGcg9wwYuflF5MezWDe6w4Os%3D&poru=ZVrF9A8C%2BJThkOzQ83BZl%2Br%2BckHSQS6JdsHExzhcDNg5N5EXN3uVOB%2F9LQEEVgt%2F0MZS4X4PY01Di%2Bv%2BKwgO6A%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>