بایگانی: عشق قلمرو ممنوعه

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=dR2g%2Bql562Jv93BoPbC2fgULgLYos10iT2Rt98Cqm4SsnIZRf2UGnQUAPnPpvEa94fVWEZ8HMLFyTeGksy79wg%3D%3D&prvtof=DlyficBeEN2YzEWjDQDgzAwxq9%2FAch7SdkwwZue4DDQ%3D&poru=T%2F4JLBOgkFt3t%2F5r6jDZg5MwbxgBkScNI2qpc9bdYU9G2NQ04Q8srrOcPnLAjBenOQ6Kh3MMilpBz9Q6OsltYQ%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>