بایگانی: عصر بردگی انسان

شهربندان/ قربان عباسی

نگاهی به نمایشنامه شهربندان آلبرکامو
آرمان‌های بزرگ نظام‌های توتالیتر ایجاد اکثریت از غلامان و سرسپردگان است به کمک اقلیت دستچین شده‌ای مرده.
شهربندان اعتراضی است به قلمرو وحشت. ایستادن در منطقه هراس است. جنگیدن با دیگری بزرگ و به مصاف طلبیدن آن. نشان می‌دهد که سکوت در برابر جباریت فضیلت نیست رذیلت است.
شهربندان / قربان عباسی مقدمه: آلبرکامو همواره محبوب ترین نویسنده درمیان کتابخوان‌های کشورمان بوده است. رمز جذابیت او درایران و درهمه جای جهان بیش ازهمه دراین بود که فارغ ازهرگونه رنگ تعلق و ازهرجناح فکری و بدون پیروی ازمرشدهای سیاسی یک تنه و به قول خودش همچون یک تک تیرانداز- درپرتو روشنایی وجدانش درجامعه تیره […]
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=PS16gq3vD2qb6DQ%2BZGzjj0sB1xX7iyWzF1ekbSWAakTOUmGvTiREcWaAOPg3q%2BwQarYOQK7OGHtjA3uQS8q9pA%3D%3D&prvtof=1%2FXOA3XTazVF3HVSRC4zceBkRrdDTTQ2zw90jccJdgY%3D&poru=rbYwCstVXPaxy%2BaPASdt0wmF2Xcm0Gem7HP6ePY5aPBPhvxMgd8Yg%2BkVwXqM3kCBPnCsX3SgqoqZ50JlAqVp9Q%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>